Informatie over de medezeggenschapsraad (MR)

· Wat is de medezeggenschapsraad ?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de schoolorganisatie zelf. Het ministerie van Onderwijs vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR.
Op 1 januari 2007 is de nieuwe wettelijke regeling: ‘wet medezeggenschap op scholen (WMS)’ ingevoerd. Zie ook www.infowms.nl .
Medezeggenschap is een zaak van personeel en ouders gezamenlijk

· Wat zijn de taken van de medezeggenschapsraad ?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De MR kan elk standpunt dat zij heeft altijd kenbaar maken aan de directie en/of het bestuur.
De MR dient ook als aanspreekpunt voor ouders. Binnen de MR kunnen veel zaken die de school aangaan worden besproken. Hierbij kan men denken aan:
– verbetering van het onderwijs
– het kiezen van leermethodes
– personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten, groepsformatie)
– het schoolplan
– besteding van geld en gebouwen
– communicatie en betrokkenheid naar ouders
– passend onderwijs
– veiligheid in en rond de school.

· Wat zijn de rechten van de medezeggenschapsraad ?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:
– Informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
– Recht op overleg
Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.
– Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.
Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:
Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. Zowel de ouder-, als teamgeleding hebben stemrecht, ook afzonderlijk van elkaar.
– Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.