Organisatieschema stichting LIMA

ScreenShot002

Toelichting op het organisatie-schema:

Het bestuur

Het bestuur geeft vooraf de grote kaders aan door het goedkeuren van meerjaren beleidsstukken en controleert achteraf middels rapportages.

De GMR

De GMR toetst dit beleid via aangereikte beleidsvoornemens en BMT verslagen en kan op eigen initiatief voorstellen voor beleid aangeven. Het bestuur laat zich in de GMR door het BMT vertegenwoordigen.

Het BMT

Het BMT vormt het directe aanspreekpunt voor het bestuur. Het vormt de verbinding tussen het bestuur en de directeuren van de scholen.

Het directieberaad

Het directieberaad brengt aan het BMT gevraagd en ongevraagd adviezen uit betreffende het beleid op de diverse onderscheiden terreinen. Daarnaast kan het directieberaad beleid initiëren. Het directieberaad wordt gezien als een werkoverleg ten behoeve van beleidsvoorbereiding. Een forum voor beleidsontwikkeling, waar signalen en problemen vanuit de beleidsterreinen naar voren komen.

De directeur

De directeur geeft leiding aan de school en is eindverantwoordelijk.

De MR

De MR controleert en toetst het beleid en de beleidsvoornemens op schoolniveau.