De M.R. voor leerkrachten  

·         Wat betekent de MR voor mij als leerkracht?

De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel u bent het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan met de directeur. Bij de MR kunt u terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken. De MR kan zonodig uw standpunten toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie. 

·         Kan ik onderwerpen in de MR laten bespreken?

Regelmatig staan korte verslagen van de MR-vergaderingen op deze website. Naar aanleiding van deze verslagen kunt u reageren bij de ouder- of personeelsleden van de MR. Maar u kunt ook zelf onderwerpen in de MR laten bespreken. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar: mr@pastoorvanars.nl of door één van de leden persoonlijk te benaderen.  

Laat ons uw mening weten! 

·         Hoe kom je in de MR?

Personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen.