De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR maakt de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen ) nog andere raadsvormen mogelijk. Deze zijn in tegenstelling tot de MR niet verplicht. Verplicht voor ons is in dit kader: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR moet worden ingesteld als het bevoegd gezag meerdere scholen van dezelfde schoolsoorten in stand houdt. De GMR gaat uitsluitend over de zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor deze scholen. De GMR bestaat uit leden die door de afzonderlijke MR’en worden gekozen.

In Lichtenvoorde en de kerkdorpen (Vragender, Harreveld, Lievelde, Zieuwent en Mariënvelde) vallen de 11 katholieke basisscholen onder één bestuur: stichting LIMA.

Het Bovenschools ManagementTeam (BMT) stuurt het katholiek primair onderwijs aan. Als het om bovenschoolse aangelegenheden gaat, heeft het BMT de GMR als gesprekspartner. De GMR bestaat uit een oudergeleding en een personeelgeleding van elk 5 personen. De GMR heeft overleg met de MR-en via contactpersonen.

De bevoegdheden lopen uiteen van advies/initiatief tot (al of niet geven van) instemming. De beïnvloedingsstijl waar stichting Lima voor gekozen heeft, betreft niet alleen een uitspraak achteraf, maar vooral ook constructief meedenken in de ontwerpfase van het beleid.

Goed onderwijs in een goede leer- en werkomgeving is in ons aller belang!

Het instellen van een GMR heeft voor het schoolbestuur en voor de betrokken medezeggenschapsraden als voordeel dat:

· Efficiënte besluitvorming: voor schooloverstijgende zaken hoeft niet aan de afzonderlijke MR’en advies of instemming te worden gevraagd.

· Betrokkenheid MR’en: medezeggenschapsraden houden via de GMR contact over onderwerpen die daar worden besproken.

· Deskundigheid MR-leden: deelname aan de GMR kan de deskundigheid van de leden vergroten, doordat in de GMR zaken aan de orde komen die een breder bereik hebben dan de schoolgerelateerde zaken die de MR bespreekt.