Jaarplan 2016-2017

MR jaarplan Pastoor van Ars 2016-2017

Visie (toekomstbeeld) van de M.R. Pastoor van Ars

Wij zijn een professionele M.R. die tijdig en volledig geïnformeerd wordt door de bestuurder, maar ook zelf actief informatie vergaart.Wij zijn een volwaardige (gespreks) partner en klankbord van de directie/bestuurder.Wij kennen onze eigen rechten en plichten en stellen die in dienst van kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de organisatie op de Pastoor van Arsschool.Wij behartigen de belangen van kinderen, ouders en medewerkers. We zijn op de eerste plaats vertegenwoordigers van hen.Wij informeren de achterban en betrekken hen erbij als de M.R. of de achterban dat wenst.

 

Missie (identiteit) van de M.R. Pastoor van Ars

Het ontwikkelen van kennis en kwaliteit maakt belangenbehartiging mogelijk.De M.R. zal zich blijven ontwikkelen; o.a. door het volgen van cursussen.Als wij beleid toetsen gaan wij uit van respectvolle samenwerking tussen alle betrokkenen.Indien de situatie dat vraagt zijn wij in staat om alternatieve voorstellen te doen.Wij richten ons op het vergroten van openheid en het verbeteren van communicatie met het management en onze achterban.Wij zijn  een actief en kritisch orgaan dat graag bij wil dragen aan het positieve imago van onze school.

Vergaderdata:

25 september MR, 13 november met OR, 29 januari MR, 9 april met OR, 18 juni met OR

Nadat de notulen vastgesteld zijn, kunt u ze hieronder downloaden.

Jaarverslag

Jaarverslag 2015-2016 MR

Jaarplan

In schooljaar 2017 – 2018 zal de MR met de volgende zaken aan het werk gaan:

  • Communicatie
  • Ouderbetrokkenheid
  • Krimp
  • IeKC

IeKC platform
Er is een IekC platform opgericht met hierin leden van alle MR-en. Hun taak is vergelijkbaar met die van een denktank. De formele medezeggenschap blijft wel op de scholen zelf! Saskia Ringnalda gaat namens onze school naar dit platform. De personeelsgeleding wisselt elkaar af.